چراغ سبز فرهاد مجیدی به بختیار / هر بازیکنی دوست دارد شماره “7 ” را بپوشد

چراغ سبز فرهاد مجیدی به بختیار / هر بازیکنی دوست دارد شماره “7 ” را بپوشد
فرهاد مجیدی به بختیار رحمانی چراغ سبز نشان داد تا پیراهن شماره هفت را بپوشد.

چراغ سبز فرهاد مجیدی به بختیار / هر بازیکنی دوست دارد شماره “7 ” را بپوشد

فرهاد مجیدی به بختیار رحمانی چراغ سبز نشان داد تا پیراهن شماره هفت را بپوشد.
چراغ سبز فرهاد مجیدی به بختیار / هر بازیکنی دوست دارد شماره “7 ” را بپوشد

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author