به قول سلیمی “جلودی “که جلاد شد

به قول سلیمی “جلودی “که جلاد شد
حق سلیمی را در المپیک خوردند.همه کسانی که در سالن حضور داشتند این اتفاق را دیدند و به نشانه اعتراض فریاد”هو”سر دادند.

به قول سلیمی “جلودی “که جلاد شد

حق سلیمی را در المپیک خوردند.همه کسانی که در سالن حضور داشتند این اتفاق را دیدند و به نشانه اعتراض فریاد”هو”سر دادند.
به قول سلیمی “جلودی “که جلاد شد

سایت خبری زندگی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author