“سخنان کری نشانه استیصال امریکا در برابر توان موشکی ایران”

“سخنان کری نشانه استیصال امریکا در برابر توان موشکی ایران”
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: اظهارات جان کری نشانه استیصال امریکا در برابر توانمندی های ایران است.
۱۲:۵۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۱ فروردین


“سخنان کری نشانه استیصال امریکا در برابر توان موشکی ایران”

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: اظهارات جان کری نشانه استیصال امریکا در برابر توانمندی های ایران است.
۱۲:۵۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۱ فروردین


“سخنان کری نشانه استیصال امریکا در برابر توان موشکی ایران”

خرید بک لینک
label, , , , , , , , , , , ,

About the author