تصویری از “روشنای” زندگی کاپیتان خسرو

تصویری از “روشنای” زندگی کاپیتان خسرو
خسرو حیدری با وجود نمایش های خوبش برای استقلال بازهم جایی در فهرست تیم ملی نداشت.

تصویری از “روشنای” زندگی کاپیتان خسرو

خسرو حیدری با وجود نمایش های خوبش برای استقلال بازهم جایی در فهرست تیم ملی نداشت.
تصویری از “روشنای” زندگی کاپیتان خسرو

label, , , , , , , , , , , ,

About the author