بهادر مولایی:پرسپولیسی‌ام،امسال قهرمان می‌شویم
description

بهادر مولایی:پرسپولیسی‌ام،امسال قهرمان می‌شویم

بهادر مولایی:پرسپولیسی‌ام،امسال قهرمان می‌شویموزنه بردار ایران از انگیزه‌هایش برای بازگشت به تیم‌ملی حرف می‌زند. بهادر مولایی:پرسپولیسی‌ام،امسال قهرمان می‌شویم وزنه بردار …