آیا می‌دانستید «رضامالدینی» قراربوده هنرپیشه نقش اول این کارگردان سرشناس باشد؟
description

آیا می‌دانستید «رضامالدینی» قراربوده هنرپیشه نقش اول این کارگردان سرشناس باشد؟

آیا می‌دانستید «رضامالدینی» قراربوده هنرپیشه نقش اول این کارگردان سرشناس باشد؟رضا شاهرودی می‌گوید درست در پایان فوتبالش پیشنهاد بازی در …