“رفاه”حامی قهرمانان المپیک ایران در المپیک ریو شد

“رفاه”حامی قهرمانان المپیک ایران در المپیک ریو شد
هر ورزشکاری که بتواند در المپیک مدال طلا بگیرد شرکت رفاه 50 میلیون تومان به خود ورزشکار می دهد و یکی از بستگان درجه اول المپین را هم در این فروشگاه استخدام می کند.

“رفاه”حامی قهرمانان المپیک ایران در المپیک ریو شد

هر ورزشکاری که بتواند در المپیک مدال طلا بگیرد شرکت رفاه 50 میلیون تومان به خود ورزشکار می دهد و یکی از بستگان درجه اول المپین را هم در این فروشگاه استخدام می کند.
“رفاه”حامی قهرمانان المپیک ایران در المپیک ریو شد

بازار بورس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author