گردهم آیی وزرای خارجه شش کشور اصلی اتحادیه اروپا

گردهم آیی وزرای خارجه شش کشور اصلی اتحادیه اروپا
به دنبال رای مردم انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا ، وزرای خارجه شش کشور اصلی موسس این اتحادیه، به منظور بررسی این تصمیم و اتخاذ اقدامات احتمالی در برلین جمع شدند.
۱۲:۲۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۵ تیر


گردهم آیی وزرای خارجه شش کشور اصلی اتحادیه اروپا

به دنبال رای مردم انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا ، وزرای خارجه شش کشور اصلی موسس این اتحادیه، به منظور بررسی این تصمیم و اتخاذ اقدامات احتمالی در برلین جمع شدند.
۱۲:۲۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۵ تیر


گردهم آیی وزرای خارجه شش کشور اصلی اتحادیه اروپا

ganool review

label, , , , , , , , , , , ,

About the author