ستاره ای که عاشق بود اما به خاطر 20 درصد قرارداد زد ریر همه چیز!

ستاره ای که عاشق بود اما به خاطر 20 درصد قرارداد زد ریر همه چیز!
دیگر همه چیز پول است و پول.دیگر خبری از عشق به لباس و تیم و پیراهن نیست و دیگر همه عشق ها پوشالی شده است.

ستاره ای که عاشق بود اما به خاطر 20 درصد قرارداد زد ریر همه چیز!

دیگر همه چیز پول است و پول.دیگر خبری از عشق به لباس و تیم و پیراهن نیست و دیگر همه عشق ها پوشالی شده است.
ستاره ای که عاشق بود اما به خاطر 20 درصد قرارداد زد ریر همه چیز!

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author