خبرهای ضد و نقیض از کشته شدن “ملا اختر”

خبرهای ضد و نقیض از کشته شدن “ملا اختر”
خبرهای ضد و نقیض از کشته شدن “ملا اختر منصور” رهبر طالبان افغانستان منتشر شده است.
۰۸:۰۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲ خرداد


خبرهای ضد و نقیض از کشته شدن “ملا اختر”

خبرهای ضد و نقیض از کشته شدن “ملا اختر منصور” رهبر طالبان افغانستان منتشر شده است.
۰۸:۰۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲ خرداد


خبرهای ضد و نقیض از کشته شدن “ملا اختر”

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author