از “ده نمکی های” آهنگرانی تا “هاشمی های” ده نمکی

از “ده نمکی های” آهنگرانی تا “هاشمی های” ده نمکی
فقط مسلمانان پولدار به آمریکا بیایند!، از “ده نمکی های” آهنگرانی تا “هاشمی های” ده نمکی ، سه سؤال آشنا از یک فرمانده نظامی و … ترافیک بالایی در فضای مجازی داشت.
۱۹:۴۷ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۴ فروردین


از “ده نمکی های” آهنگرانی تا “هاشمی های” ده نمکی

فقط مسلمانان پولدار به آمریکا بیایند!، از “ده نمکی های” آهنگرانی تا “هاشمی های” ده نمکی ، سه سؤال آشنا از یک فرمانده نظامی و … ترافیک بالایی در فضای مجازی داشت.
۱۹:۴۷ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۴ فروردین


از “ده نمکی های” آهنگرانی تا “هاشمی های” ده نمکی

بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author