دمشق: بیانیه “اوبرایان” درباره داریا گمراه‌کننده است

دمشق: بیانیه “اوبرایان” درباره داریا گمراه‌کننده است
وزارت خارجه سوریه تاکید کرد: بیانیه معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه درباره داریا گمراه‌کننده است.
۲۰:۲۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۰ شهریور


دمشق: بیانیه “اوبرایان” درباره داریا گمراه‌کننده است

وزارت خارجه سوریه تاکید کرد: بیانیه معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه درباره داریا گمراه‌کننده است.
۲۰:۲۲ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۰ شهریور


دمشق: بیانیه “اوبرایان” درباره داریا گمراه‌کننده است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author