“پس از برجام شاهد عملکرد بدتر آمریکایی ها هستیم”

“پس از برجام شاهد عملکرد بدتر آمریکایی ها هستیم”
رئیس قوه قضائیه گفت: برخی تصور می کردند پس از برجام شاهد کوتاه آمدن آمریکایی ها باشیم اما دشمنی آنها با جمهوری اسلامی ایران بیشتر شده است.
۱۳:۳۰ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۷ خرداد


“پس از برجام شاهد عملکرد بدتر آمریکایی ها هستیم”

رئیس قوه قضائیه گفت: برخی تصور می کردند پس از برجام شاهد کوتاه آمدن آمریکایی ها باشیم اما دشمنی آنها با جمهوری اسلامی ایران بیشتر شده است.
۱۳:۳۰ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۷ خرداد


“پس از برجام شاهد عملکرد بدتر آمریکایی ها هستیم”

موزیک سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author