درخواست شوم” الدوری” برای مقابله با ایران

درخواست شوم” الدوری” برای مقابله با ایران
معاون رئیس جمهور معدوم عراق از کشورهای عربی خواست زیر پرچم عربستان با ایران مقابله کنند.
۰۸:۵۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۰ فروردین


درخواست شوم” الدوری” برای مقابله با ایران

معاون رئیس جمهور معدوم عراق از کشورهای عربی خواست زیر پرچم عربستان با ایران مقابله کنند.
۰۸:۵۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۰ فروردین


درخواست شوم” الدوری” برای مقابله با ایران

خرید بک لینک
label, , , , , , , , , , , ,

About the author