در مصاحبه با خبرنگاران/ انریکه: تاثیر محکومیت زندان روی مسی”صفر”است

در مصاحبه با خبرنگاران/ انریکه: تاثیر محکومیت زندان روی مسی”صفر”است
لوئیس انریکه در نشست خبری امروز خود گفت که هیچ نگرانی خاصی بخاطر مشکلات اخیر رخ داده برای مسی ندارد.

در مصاحبه با خبرنگاران/ انریکه: تاثیر محکومیت زندان روی مسی”صفر”است

لوئیس انریکه در نشست خبری امروز خود گفت که هیچ نگرانی خاصی بخاطر مشکلات اخیر رخ داده برای مسی ندارد.
در مصاحبه با خبرنگاران/ انریکه: تاثیر محکومیت زندان روی مسی”صفر”است

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author