پس از شکایت شبکه”بین اسپورت”؛پخش ماهواره ای شبکه 3 برداشته شد!

پس از شکایت شبکه”بین اسپورت”؛پخش ماهواره ای شبکه 3 برداشته شد!
پس از شکایت شبکه”بین اسپورت” مسئولان شبکه سه از فرستنده های زمینی استفاده می کنند.

پس از شکایت شبکه”بین اسپورت”؛پخش ماهواره ای شبکه 3 برداشته شد!

پس از شکایت شبکه”بین اسپورت” مسئولان شبکه سه از فرستنده های زمینی استفاده می کنند.
پس از شکایت شبکه”بین اسپورت”؛پخش ماهواره ای شبکه 3 برداشته شد!

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author