مرد نقره ای المپیک ایران:با لقب “کمیل سی ثانیه”خیلی حال کردم

مرد نقره ای المپیک ایران:با لقب “کمیل سی ثانیه”خیلی حال کردم
کمیل قاسمی می گوید:«مافیای داوری حق ایرانی ها را خوردند!»

مرد نقره ای المپیک ایران:با لقب “کمیل سی ثانیه”خیلی حال کردم

کمیل قاسمی می گوید:«مافیای داوری حق ایرانی ها را خوردند!»
مرد نقره ای المپیک ایران:با لقب “کمیل سی ثانیه”خیلی حال کردم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author