ماجرای کفش طلایی که طارمی به “عمو موسی “هدیه داد/کفشی که اصلی نبود

ماجرای کفش طلایی که طارمی به “عمو موسی “هدیه داد/کفشی که اصلی نبود
طارمی کفش طلایی را به صورت نمادین به موسی سلامت هدیه داد.

ماجرای کفش طلایی که طارمی به “عمو موسی “هدیه داد/کفشی که اصلی نبود

طارمی کفش طلایی را به صورت نمادین به موسی سلامت هدیه داد.
ماجرای کفش طلایی که طارمی به “عمو موسی “هدیه داد/کفشی که اصلی نبود

خبرگذاری خوزستان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author