“برنامه ششم توسعه باید تا قبل از ۱۵ آذر تعیین تکلیف شود”

“برنامه ششم توسعه باید تا قبل از ۱۵ آذر تعیین تکلیف شود”
رئیس مجلس گفت: برنامه ششم توسعه باید تا قبل از ۱۵ آذر ماه تعیین تکلیف و بودجه سال ۱۳۹۶ براساس این برنامه تدوین شود.
۱۱:۱۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۰ مرداد


“برنامه ششم توسعه باید تا قبل از ۱۵ آذر تعیین تکلیف شود”

رئیس مجلس گفت: برنامه ششم توسعه باید تا قبل از ۱۵ آذر ماه تعیین تکلیف و بودجه سال ۱۳۹۶ براساس این برنامه تدوین شود.
۱۱:۱۷ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۰ مرداد


“برنامه ششم توسعه باید تا قبل از ۱۵ آذر تعیین تکلیف شود”

label, , , , , , , , , , , ,

About the author