AFC از فغانی و تیمش تقدیر کرد

AFC از فغانی و تیمش تقدیر کرد
علیرضا فغانی و کمک‌هایش پس از قضاوت‌های موفق در عرضه بین‌المللی مورد تقدیر کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار گرفتند.

AFC از فغانی و تیمش تقدیر کرد

علیرضا فغانی و کمک‌هایش پس از قضاوت‌های موفق در عرضه بین‌المللی مورد تقدیر کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار گرفتند.
AFC از فغانی و تیمش تقدیر کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author