24 ساعت و 12 امتیاز برای فولادی ها/ جشن فولادی‌ها با 4 پیروزی در 24 ساعت

24 ساعت و 12 امتیاز برای فولادی ها/ جشن فولادی‌ها با 4 پیروزی در 24 ساعت
چهار تیم فولادی در کمتر از 24 ساعت توانستند 12 امتیاز کسب کنند و روز فوق العاده ای را برای این باشگاه بسازند.

24 ساعت و 12 امتیاز برای فولادی ها/ جشن فولادی‌ها با 4 پیروزی در 24 ساعت

چهار تیم فولادی در کمتر از 24 ساعت توانستند 12 امتیاز کسب کنند و روز فوق العاده ای را برای این باشگاه بسازند.
24 ساعت و 12 امتیاز برای فولادی ها/ جشن فولادی‌ها با 4 پیروزی در 24 ساعت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author