بزرگداشت “مرد اول‌ علمی‌ جهان”

بزرگداشت “مرد اول‌ علمی‌ جهان”
مراسم بزرگداشت پروفسور “حسابی” پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران امروز برگزار می شود.
۱۰:۴۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۱ شهریور


بزرگداشت “مرد اول‌ علمی‌ جهان”

مراسم بزرگداشت پروفسور “حسابی” پدر علم فیزیک و مهندسی نوین ایران امروز برگزار می شود.
۱۰:۴۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۱ شهریور


بزرگداشت “مرد اول‌ علمی‌ جهان”

label, , , , , , , , , , , ,

About the author