“رقص تل آویو زیاد دوام نخواهد آورد”

“رقص تل آویو زیاد دوام نخواهد آورد”
رای الیوم از زبان عطوان باری نویسنده سرشناس عرب نوشت: ممکن است اسرائیلی ها از دیدن نزاع های خونین بین اعضای یک ملت و یک عقیده به رقص درآیند اما این وضعیت دوام نخواهد آورد.
۱۴:۰۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۵ مرداد


“رقص تل آویو زیاد دوام نخواهد آورد”

رای الیوم از زبان عطوان باری نویسنده سرشناس عرب نوشت: ممکن است اسرائیلی ها از دیدن نزاع های خونین بین اعضای یک ملت و یک عقیده به رقص درآیند اما این وضعیت دوام نخواهد آورد.
۱۴:۰۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۵ مرداد


“رقص تل آویو زیاد دوام نخواهد آورد”

پامنا موبایل لپ تاپ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author