ورود کمک های بشر دوستانه به” داریا”

ورود کمک های بشر دوستانه به” داریا”
نخستین محموله کمک های بشر دوستانه وارد شهر داریا در سوریه شد.
۱۲:۳۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۱ خرداد


ورود کمک های بشر دوستانه به” داریا”

نخستین محموله کمک های بشر دوستانه وارد شهر داریا در سوریه شد.
۱۲:۳۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۱ خرداد


ورود کمک های بشر دوستانه به” داریا”

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author