19 گلزن در ترکیب استقلال و سایپا

19 گلزن در ترکیب استقلال و سایپا
دیدار دو تیم قدیمی شهر تهران در حضور تعداد زیادی از بازیکنان که سابقه گلزنی برابر یکدیگر را در کارنامه خود دارند برگزار می شود.

19 گلزن در ترکیب استقلال و سایپا

دیدار دو تیم قدیمی شهر تهران در حضور تعداد زیادی از بازیکنان که سابقه گلزنی برابر یکدیگر را در کارنامه خود دارند برگزار می شود.
19 گلزن در ترکیب استقلال و سایپا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author