یونایتد بدون رونی “تیم تر” است/ مورینیو و بهترین تصمیم برای احیای یونایتد

یونایتد بدون رونی “تیم تر” است/ مورینیو و بهترین تصمیم برای احیای یونایتد
بازگشت یونایتدها به جاده پیروزی، با نیمکت نشینی کاپیتان با تجربه این تیم، وین رونی همراه بود. اتفاقی که شاید در ادامه فصل باز هم شاهد رخ دادن آن باشیم.

یونایتد بدون رونی “تیم تر” است/ مورینیو و بهترین تصمیم برای احیای یونایتد

بازگشت یونایتدها به جاده پیروزی، با نیمکت نشینی کاپیتان با تجربه این تیم، وین رونی همراه بود. اتفاقی که شاید در ادامه فصل باز هم شاهد رخ دادن آن باشیم.
یونایتد بدون رونی “تیم تر” است/ مورینیو و بهترین تصمیم برای احیای یونایتد

label, , , , , , , , , , ,

About the author