فرود اضطراری هواپیمای مسافری مسیر”شیراز ـ مشهد” به علت نقص فنی در مشهد

فرود اضطراری هواپیمای مسافری مسیر”شیراز ـ مشهد” به علت نقص فنی در مشهد
هواپیمای مسافری مسیر”شیراز ـ مشهد” به علت نقص فنی در مشهد فرود اضطراری کرد.
۲۳:۲۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۸ شهریور


فرود اضطراری هواپیمای مسافری مسیر”شیراز ـ مشهد” به علت نقص فنی در مشهد

هواپیمای مسافری مسیر”شیراز ـ مشهد” به علت نقص فنی در مشهد فرود اضطراری کرد.
۲۳:۲۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۸ شهریور


فرود اضطراری هواپیمای مسافری مسیر”شیراز ـ مشهد” به علت نقص فنی در مشهد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author