تصویری از تغییر رنگ برج”امپایر استیت”به احترام بارسلونا

تصویری از تغییر رنگ برج”امپایر استیت”به احترام بارسلونا
یکی از معروفترین ساختمان های آمریکا به صورت نمادین به رنگ پرچم بارسلونا درآمد.

تصویری از تغییر رنگ برج”امپایر استیت”به احترام بارسلونا

یکی از معروفترین ساختمان های آمریکا به صورت نمادین به رنگ پرچم بارسلونا درآمد.
تصویری از تغییر رنگ برج”امپایر استیت”به احترام بارسلونا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author