داوران فوتبال بالاخره صاحب “هدست” شدند

داوران فوتبال بالاخره صاحب “هدست” شدند
“هدست”های داوران امروز تحویل مسئولان فدراسیون فوتبال شد.

داوران فوتبال بالاخره صاحب “هدست” شدند

“هدست”های داوران امروز تحویل مسئولان فدراسیون فوتبال شد.
داوران فوتبال بالاخره صاحب “هدست” شدند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author