پس از علی کریمی؛سیل “آنفالو کردن”رضاییان در اینستاگرام ادامه دارد

پس از علی کریمی؛سیل “آنفالو کردن”رضاییان در اینستاگرام ادامه دارد
ساعاتی پیش بود که علی کریمی رامین رضاییان را در صفحه رسمی اش در اینستاگرام”آنفالو”کرد.

پس از علی کریمی؛سیل “آنفالو کردن”رضاییان در اینستاگرام ادامه دارد

ساعاتی پیش بود که علی کریمی رامین رضاییان را در صفحه رسمی اش در اینستاگرام”آنفالو”کرد.
پس از علی کریمی؛سیل “آنفالو کردن”رضاییان در اینستاگرام ادامه دارد

فستیوال فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author