بازگشت “جنبش خشمگینان” به خیابان های مادرید

بازگشت “جنبش خشمگینان” به خیابان های مادرید
هزاران اسپانیایی در پنجمین سالگرد جنبش اعتراضی ” ۱۵می” با هدف بازسازی سیاسی این کشور در مادرید دست به تظاهرات زدند.
۰۷:۴۵ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۷ اردیبهشت


بازگشت “جنبش خشمگینان” به خیابان های مادرید

هزاران اسپانیایی در پنجمین سالگرد جنبش اعتراضی ” ۱۵می” با هدف بازسازی سیاسی این کشور در مادرید دست به تظاهرات زدند.
۰۷:۴۵ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۷ اردیبهشت


بازگشت “جنبش خشمگینان” به خیابان های مادرید

بک لینک رنک 3

موسیقی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author