10 انتقال احتمالی در آخرین روزهای نقل و انتقالات جزیره/ ثانیه شماری برای رفتن به خانه جدید

10 انتقال احتمالی در آخرین روزهای نقل و انتقالات جزیره/ ثانیه شماری برای رفتن به خانه جدید
مهلت فصل نقل و انتقالات در روز چهارشنبه 31 آگوست به پایان می رسد و هنوز امکان چند جا به جایی بزرگ در فوتبال جزیره وجود دارد.

10 انتقال احتمالی در آخرین روزهای نقل و انتقالات جزیره/ ثانیه شماری برای رفتن به خانه جدید

مهلت فصل نقل و انتقالات در روز چهارشنبه 31 آگوست به پایان می رسد و هنوز امکان چند جا به جایی بزرگ در فوتبال جزیره وجود دارد.
10 انتقال احتمالی در آخرین روزهای نقل و انتقالات جزیره/ ثانیه شماری برای رفتن به خانه جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author