مردی که مدال نگرفت اما خودش را در دل” یک ایران” جا کرد

مردی که مدال نگرفت اما خودش را در دل” یک ایران” جا کرد
روز پنجم از رقابت های المپیک هم برای ایرانی ها به پایان رسید.روزی که با اشک های مجتبی عابدینی به شب تبدیل شد.

مردی که مدال نگرفت اما خودش را در دل” یک ایران” جا کرد

روز پنجم از رقابت های المپیک هم برای ایرانی ها به پایان رسید.روزی که با اشک های مجتبی عابدینی به شب تبدیل شد.
مردی که مدال نگرفت اما خودش را در دل” یک ایران” جا کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author