“امریکا تمام ظرفیت های خود را علیه ما بسیج کرده”

“امریکا تمام ظرفیت های خود را علیه ما بسیج کرده”
جانشین فرمانده کل سپاه گفت: درگیری آمریکا منحصر به میدان نظامی نیست و ابعاد مختلف به خود گرفته و این نقشه جهانی آمریکا برای غلبه بر جهان اسلام است.
۱۱:۳۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۸ تیر


“امریکا تمام ظرفیت های خود را علیه ما بسیج کرده”

جانشین فرمانده کل سپاه گفت: درگیری آمریکا منحصر به میدان نظامی نیست و ابعاد مختلف به خود گرفته و این نقشه جهانی آمریکا برای غلبه بر جهان اسلام است.
۱۱:۳۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۸ تیر


“امریکا تمام ظرفیت های خود را علیه ما بسیج کرده”

طاووس موزیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author