۶۱ درصد مدارس کشور به ADSL متصل شدند

۶۱ درصد مدارس کشور به ADSL متصل شدند
آمارهای منتشر شده گویای آن است که تا اواسط سال ۱۳۹۴، ۶۱ درصد از مدارس کشور به اینترنت ADSL متصل شده‌اند.
۱۱:۴۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۸ فروردین


۶۱ درصد مدارس کشور به ADSL متصل شدند

آمارهای منتشر شده گویای آن است که تا اواسط سال ۱۳۹۴، ۶۱ درصد از مدارس کشور به اینترنت ADSL متصل شده‌اند.
۱۱:۴۹ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۸ فروردین


۶۱ درصد مدارس کشور به ADSL متصل شدند

گوشی

مدلینگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author