۵ الزام ورود به دالان های مالی جهان

۵ الزام ورود به دالان های مالی جهان
دکتر علی صالح ابادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات و رئیس انجمن مالی اسلامی ایران در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی تصریح کرد: برخی از اشکالات حوزه بانکی در ایران به موانع و مشکلات ساختاری برمی گردد و بخشی از این مشکلات ساختاری نیز به مسائل اقتصادی و اثرات آن بر سیستم بانکی مربوط است.
۲۱:۰۱ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ شهریور


۵ الزام ورود به دالان های مالی جهان

دکتر علی صالح ابادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات و رئیس انجمن مالی اسلامی ایران در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی تصریح کرد: برخی از اشکالات حوزه بانکی در ایران به موانع و مشکلات ساختاری برمی گردد و بخشی از این مشکلات ساختاری نیز به مسائل اقتصادی و اثرات آن بر سیستم بانکی مربوط است.
۲۱:۰۱ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۰ شهریور


۵ الزام ورود به دالان های مالی جهان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author