یسرا مَردینی؛ از فرار با شنا تا مسابقه در المپیک

یسرا مَردینی؛ از فرار با شنا تا مسابقه در المپیک
پناهجوی سوری که برای نجات زندگی اش دریا را شنا کرده بود، توانست به المپیک راه بیابد.

یسرا مَردینی؛ از فرار با شنا تا مسابقه در المپیک

پناهجوی سوری که برای نجات زندگی اش دریا را شنا کرده بود، توانست به المپیک راه بیابد.
یسرا مَردینی؛ از فرار با شنا تا مسابقه در المپیک

ایرانی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author