یادداشت ویژه: در باب تماشاگر نمایی

یادداشت ویژه: در باب تماشاگر نمایی
همانطور که استفاده از تجهیزات پیشرفته در جاده ها مثل نصب دوربین های سرعت سنج، عاملی است برای بازدارندگی متخلفین و ایجاد خطر برای جان شهروندان، ورزشگاه ها نیز نیاز به اینگونه تجهیزات دارند.

یادداشت ویژه: در باب تماشاگر نمایی

همانطور که استفاده از تجهیزات پیشرفته در جاده ها مثل نصب دوربین های سرعت سنج، عاملی است برای بازدارندگی متخلفین و ایجاد خطر برای جان شهروندان، ورزشگاه ها نیز نیاز به اینگونه تجهیزات دارند.
یادداشت ویژه: در باب تماشاگر نمایی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author