یادداشت روز: ال‌کلاسیکو و حس شریف انتقام

یادداشت روز: ال‌کلاسیکو و حس شریف انتقام
الکلاسیکو از آن دست بازی هایی است که معمولاً برنده دارد. همین مساله هم هست که باعث می شود حس انتقام جویی در آن از هر مسابقه دیگری بیشتر باشد.

یادداشت روز: ال‌کلاسیکو و حس شریف انتقام

الکلاسیکو از آن دست بازی هایی است که معمولاً برنده دارد. همین مساله هم هست که باعث می شود حس انتقام جویی در آن از هر مسابقه دیگری بیشتر باشد.
یادداشت روز: ال‌کلاسیکو و حس شریف انتقام

بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author