گُزل دره روستای نمونه کشاورزی مکانیزه

گُزل دره روستای نمونه کشاورزی مکانیزه
کاهش سختی کار، صرفه‌جویی در وقت و افزایش محصول از مهم‌ ترین مزایای کشت مکانیزه است. با بهره گیری از این شیوه است که کشاورزان برخی روستاهای کشور توانسته اند تولیدات خود را چند برابر کنند.
۱۳:۴۲ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


گُزل دره روستای نمونه کشاورزی مکانیزه

کاهش سختی کار، صرفه‌جویی در وقت و افزایش محصول از مهم‌ ترین مزایای کشت مکانیزه است. با بهره گیری از این شیوه است که کشاورزان برخی روستاهای کشور توانسته اند تولیدات خود را چند برابر کنند.
۱۳:۴۲ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


گُزل دره روستای نمونه کشاورزی مکانیزه

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author