گوچی دلش برای ده دقیقه بازی در تیم ملی پر می کشد!

گوچی دلش برای ده دقیقه بازی در تیم ملی پر می کشد!
قوچان نژاد می گوید حاضر است هر طور شده حتی با پای آسیب دیده ده دقیقه برابر عمان بازی کند.

گوچی دلش برای ده دقیقه بازی در تیم ملی پر می کشد!

قوچان نژاد می گوید حاضر است هر طور شده حتی با پای آسیب دیده ده دقیقه برابر عمان بازی کند.
گوچی دلش برای ده دقیقه بازی در تیم ملی پر می کشد!

سپهر نیوز

دانلود فیلم خارجی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author