گوچی: بعد از گل قطر انرژی‌های منفی را بیرون ریختم و گریه کردم/بردن ما برای تیم‌های آسیایی آرزو شده

گوچی: بعد از گل قطر انرژی‌های منفی را بیرون ریختم و گریه کردم/بردن ما برای تیم‌های آسیایی آرزو شده
مهاجم تیم ملی می‌گوید بیشتر از این در لیگ هلند گل خواهد زد.

گوچی: بعد از گل قطر انرژی‌های منفی را بیرون ریختم و گریه کردم/بردن ما برای تیم‌های آسیایی آرزو شده

مهاجم تیم ملی می‌گوید بیشتر از این در لیگ هلند گل خواهد زد.
گوچی: بعد از گل قطر انرژی‌های منفی را بیرون ریختم و گریه کردم/بردن ما برای تیم‌های آسیایی آرزو شده

label, , , , , , , , , , , ,

About the author