گنابری: آماده بازی کردن بایرن هستم

گنابری: آماده بازی کردن بایرن هستم
سرژ گنابری، ستاره وردربرمن، از احتمال پیوستنش به بایرن مونیخ استقبال کرد.

گنابری: آماده بازی کردن بایرن هستم

سرژ گنابری، ستاره وردربرمن، از احتمال پیوستنش به بایرن مونیخ استقبال کرد.
گنابری: آماده بازی کردن بایرن هستم

واتساپ جی بی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author