گل مردود شده گوچی سوژه سایت هیرنفین

گل مردود شده گوچی سوژه سایت هیرنفین
باشگاه هیرنفین با اشاره به این که مهاجم ایرانی در مصاف با سوریه همچنان روی دور گلزنی قرار داشت نسبت به گل سالم ولی مردود شده این بازیکن واکنش نشان داد.

گل مردود شده گوچی سوژه سایت هیرنفین

باشگاه هیرنفین با اشاره به این که مهاجم ایرانی در مصاف با سوریه همچنان روی دور گلزنی قرار داشت نسبت به گل سالم ولی مردود شده این بازیکن واکنش نشان داد.
گل مردود شده گوچی سوژه سایت هیرنفین

دانلود تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author