گل محمدی:چشم دیدن موفقیت ما را نداشتند

گل محمدی:چشم دیدن موفقیت ما را نداشتند
ورزش سه نوشت:در همه لحظات گفت‌وگو گل‌محمدی لحن خود را از دست نمی‌دهد و همانطور آرام و محترم حرف‌هایش را تمام می‌کند.

گل محمدی:چشم دیدن موفقیت ما را نداشتند

ورزش سه نوشت:در همه لحظات گفت‌وگو گل‌محمدی لحن خود را از دست نمی‌دهد و همانطور آرام و محترم حرف‌هایش را تمام می‌کند.
گل محمدی:چشم دیدن موفقیت ما را نداشتند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author