گل زیبای آزمون در لیگ قهرمانان/سردار دروازه بایرن را هم فتح کرد

گل زیبای آزمون در لیگ قهرمانان/سردار دروازه بایرن را هم فتح کرد
سردار آزمون برای رستوف گلزنی کرد.

گل زیبای آزمون در لیگ قهرمانان/سردار دروازه بایرن را هم فتح کرد

سردار آزمون برای رستوف گلزنی کرد.
گل زیبای آزمون در لیگ قهرمانان/سردار دروازه بایرن را هم فتح کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author