گلزنی علیپور ، در اوج درگیری سکوها !

گلزنی علیپور ، در اوج درگیری سکوها !
علیپور موفق شد با ضربه اى راه دور دروازه سایپا را براى  باز کند و یازی تیمش مقابل نارنجی ها را به تساوی بکشاند.

گلزنی علیپور ، در اوج درگیری سکوها !

علیپور موفق شد با ضربه اى راه دور دروازه سایپا را براى  باز کند و یازی تیمش مقابل نارنجی ها را به تساوی بکشاند.
گلزنی علیپور ، در اوج درگیری سکوها !

label, , , , , , , , , , ,

About the author