گلر ماشین‎ بدون بلیت برگشت، به اسپانیا رفت!

گلر ماشین‎ بدون بلیت برگشت، به اسپانیا رفت!
دروازه بان اسپانیایی ماشین سازی بدون اینکه زمان بازگشتش مشخص باشد ایران را ترک کرد.

گلر ماشین‎ بدون بلیت برگشت، به اسپانیا رفت!

دروازه بان اسپانیایی ماشین سازی بدون اینکه زمان بازگشتش مشخص باشد ایران را ترک کرد.
گلر ماشین‎ بدون بلیت برگشت، به اسپانیا رفت!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author