گلایه پروین بعد از 10، 15 سال از منتقدانش!

گلایه پروین بعد از 10، 15 سال از منتقدانش!
پروین می گوید در دوران مربیگری اش می گفتند تمریناتش غیر علمی است.

گلایه پروین بعد از 10، 15 سال از منتقدانش!

پروین می گوید در دوران مربیگری اش می گفتند تمریناتش غیر علمی است.
گلایه پروین بعد از 10، 15 سال از منتقدانش!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author