گلایه‌های متاثرکننده علیرضا فغانی /معاون وزیر یا خواب بود یا ما را نشناخت!

گلایه‌های متاثرکننده علیرضا فغانی /معاون وزیر یا خواب بود یا ما را نشناخت!
علیرضا فغانی در گفت و گو با وحید نمازی در برنامه تهران ورزشی از وزارت ورزش گلایه کرد.

گلایه‌های متاثرکننده علیرضا فغانی /معاون وزیر یا خواب بود یا ما را نشناخت!

علیرضا فغانی در گفت و گو با وحید نمازی در برنامه تهران ورزشی از وزارت ورزش گلایه کرد.
گلایه‌های متاثرکننده علیرضا فغانی /معاون وزیر یا خواب بود یا ما را نشناخت!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author